Home

Omvårdnadsinsatser vid kol

Behandling av KOL - Netdokto

Vid införandet av LCP sker en jämförande journalgranskning före och efter införandet. Genomförda journalgranskningar visar på en markant förbättring av dokumentationen när LCP används. Vid avdelningar och enheter som infört LCP rapporterar personal att de känner si Download Presentation Statens beredning för medicinsk utvärdering An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author

• Andningen kan ibland vara störd, särskilt vid utbredda hjärnstamskador och hos komatösa pati- patienter. Kontrollera andningsmönster, rapportera förändringar. Syrgastillförsel behövs vid större skador med andningspåverkan och syrgasmättnad <90. Försiktighet hos patienter som har KOL eller annan lungsjukdom Nationell utvärdering - vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universite -Planera omvårdnadsinsatser för patienter med astma och KOL -Utvärdera och följa upp insatt behandling vid astma och KOL -Remittera patient med nedsatt fysisk kapacitet/aktivitetsnivå till fysioterapeut -Ge råd om fysisk aktivitet -Ge råd om hur ansträngningsutlösta andningsbesvär kan minimera Osteoporos är också mycket vanligt. I vissa studier hade över 50 procent av KOLpatienterna även osteoporos. Vid KOL förekommer alla kända riskfaktorer för osteoporos såsom peroral kortisonbehandling, kronisk inflammation, tobaksrökning, låg kroppsvikt, malnutrition, inaktivitet, hög ålder och nedsatt kalciumintag

73-årig man. Rökare. KOL. Trängningsinkontinens. Glömsk. Trött och initiativlös. Ostadig vid gång. Fötterna känns fastklistrade i marken. MMT 20/30. Förlångsammad. Sjukdomskänsla. Närminnessvikt vid anamnes. Bredbent, stel gång. Dunsar ner på stolen. Svårt diadochokinesi. CT med vidgade ventriklar och måttliga. -Värdera och dra slutsatser utifrån medicinska och icke-farmakologiska undersökningar vid astma, allergi och KOL -Jämföra och värdera metoder för utvärdering av omvårdnadsinsatser, hälsopromotion, fysisk aktivitet och rehabilitering vid astma, allergi och KOL i förhållande till vetenskapliga och samhälleliga aspekter . Innehål Socialstyrelsens nationella utvärdering från januari 2015 innehåller olika jämförande data om KOL och behandling vid KOL, baserade på läkeme- om omvårdnadsinsatser och anpassning av. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Möt KOL-patienten med kunskap och lugn - Vårdfoku

Refine search result. 1 2 3 4 5 6 7 1 - 50 of 1071 . Cite Export Link to result list Export Link to result lis Sjuksköterskans uppfattning om omvårdnadsinsatser som främjar livskvalitet vid bipolär sjukdom: En kvalitativ intervjustudie 2016 Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hp Studentuppsats (Examensarbete Academia.edu is a platform for academics to share research papers 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan - Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2015 som är utgiven av Läkemedelskommittén Be den äldre ha armen fritt avslappad och hängande vid sidan av kroppen. Mät överarmens omkrets vid markeringen med mjuk, icke elastisk måttband till närmaste mm. Måttbandet skall vara runt armen utan att komprimera vävnaderna eller trycka Omvårdnadsförvaltningen Maria Wahlström, leg. dietist ihop huden

Omvårdnadsåtgärder vid andningssvårigheter hos patienter med

erbjuda SSRI-preparat vid samtidig depression (prio 3) När omvårdnadsinsatser och anpassning av den fysiska miljön visat sig otillräckliga kan prövas: Memantin (Ebixa) vid Alzheimers sjukdom (prio 6) kortverkande bensodiazepin, oxazepam (Sobril) vid oro och ångest (prio 6 Alla deltagare har vid flera tillfällen i samtliga kommuner bjudits in till så kallade 'Öppet Hus' dagar då preliminära resultat presenterats, totalt ett 10-tal tillfällen med ca 150-300 deltagare och anhöriga vid varje tillfälle. Ett riktat nyhetsbrev skickas ut till alla deltagare årligen med preliminära resultat från projektet 2016-02-08. Redogörelse för stimulansbidrag för uppbyggnad av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet i Skåne för perioden 2015 (projektnummer 1999/218 Ströms slott AB är ett fristående företag som i huvudsak bedriver Pedagogisk Omsorg. Pedagogisk Omsorg erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldrarna 1-12 år. Det kan liknas vid det som tidigare kallades familjedaghem. Vi erbjuder små barngrupper i hemmiljö Bakgrundsmaterial till Blekingelistans rekommendationer + Repor

Bakgrund: KOL är en sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna. Sjukdomen kännetecknas av att patienten får ett begränsat luftflöde och den vanligaste riskfaktorn för KOL är tobaksrökning. KOL påverkar hela patientens livsvärld då sjukdomen har både fysisk och psykisk påverkan och patienten är ofta i behov av stöd -Värdera och dra slutsatser utifrån medicinska och icke-farmakologiska undersökningar vid astma, allergi och KOL-Jämföra och värdera metoder för utvärdering av omvårdnadsinsatser, hälsopromotion, fysisk aktivitet och rehabilitering vid astma, allergi och KOL i förhållande till vetenskapliga och samhälleliga aspekter . Innehål Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas. Tidig palliativ fas ses vid till exempel spridd långsamväxande cancer i bröst eller prostata, svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk sjukdom, eller demens under ibland flera år. I tidig palliativ fas ges kemoterapi, specifik läkemedelsbehandling och strålning Trombolysbehandling vid stroke orsakad av blodpropp. Vid stroke som orsakats av en blodpropp kan så kallad trombolys, proppupplösande behandling, ges i det hyperakuta skedet. Om proppen löses upp snabbt, kan hjärnskadans utbredning minska. Medicinen ges intravenöst, det vill säga som dropp i armen

Omvårdnadsinsatser: • Initialt sviktkontroll varje vecka. Kontrollera vikt, BT, puls (vid oregelbunden rytm -lyssna på hjärtat!), NRS dyspné • Omläggning av bensår • Följ upp nutrition • Följ upp omvårdnadsbehov och stötta familjen att söka bistånd i god tid 1 You have already flagged this document. Thank you, for helping us keep this platform clean. The editors will have a look at it as soon as possible 5. Omvårdnad vid KOL och syrgasbehandling (16 p) (AR) Mary har en svår KOL, på gränsen till respiratorisk insufficiens. Av och till har frågan om Mary behöver kontinuerlig syrgasbehandling aktualiserats vid kontroller på kliniken. Hon bor tillsammans med make och har ingen kontakt med hemtjänsten

Kol - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - YouTub

  1. Who is Oliva Jade Giannulli? If you bothered to read the title, you'd realize she's Lori Loughlin's daughter. As you probably know by now, Lori Loughlin and her husband paid a $500,000 bribe.
  2. Omvårdnadsinsatser: • Initialt sviktkontroll varje vecka. Kontrollera vikt, BT, puls (vid oregelbunden rytm - lyssna på hjärtat!), NRS dyspné • Omläggning av bensår • Följ upp nutrition • Följ upp omvårdnadsbehov och stötta familjen att söka bistånd i god tid 4
  3. skar
  4. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, karakteriseras av försämrat flöde (obstruktion) i luftvägarna. [1] Obstruktionen orsakas av en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem), där respektive komponent är olika framträdande hos olika personer
  5. Komorbiditet är mycket vanligt vid KOL, både som oberoende av KOL och med delade orsaksfaktorer. Det viktigaste vad gäller komorbiditet är att veta att den med största sannolikhet finns, hjärtkärmorbiditet är vanligast (cirka 30 procent av patienter med KOL har hjärtsvikt) och att inte alla symtom enbart kan förklaras med KOL
  6. Vi använder Talande webb som är ett hjälpmedel för uppläsning av text. Tänk på att det är en automatisk uppläsning och att du kan behöva kontrollera informationen mot den skrivna texten
  7. men lagt gränsen vid 75 år och äldre och fokus på kärngruppen. Många av dessa bor på SÄBO eller har massiva omvårdnadsinsatser i ordinärt boende. Alla har stora sjukvårdsbehov och många har kognitiv svikt. I genomsnitt använder denna patientgrupp tio läkemedel per dyg

kcrg.co Oxazepam kan provas vid behov av akut sedering eller ångestlindring under kort tid och med adekvat övervakning. Antipsykotiska läkemedel kan provas i undantagsfall. Risperidon under kort tid i dos upp till 1,5 mg/dag vid psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande och/eller potentiell fara för patient eller andra Nästan all utredning och behandling vid Parkinsons sjukdom kan ske på en mottagning, men ibland behöver du läggas in på sjukhus. Det är bland annat när tester och utprovning av läkemedel ska göras, när nya och oväntade symtom behöver utredas och när stora förändringar kan behöva göras i läkemedelsbehandlingen. Rätt till.

Info för bröstcancer omvårdnad. Få resultat från 8 sökmotorer i en norrbotten.se. norrbotten.se är Region Norrbottens webbplats för dig som bor i Norrbotten. Här finns kontaktuppgifter till regionens verksamheter, pressinformation, information om lediga jobb i regionen med mera Komorbiditet är mycket vanligt vid KOL, både som oberoende av KOL och med delade orsaksfaktorer. Det viktigaste vad gäller komorbiditet är att veta att den med största sannolikhet finns, hjärtkärlmorbiditet är vanligast (cirka 30 procent av patienter med KOL har hjärtsvikt) och att inte alla symtom enbart kan förklaras med KOL Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet Valhallavägen 91, Hus E, ingång 1. Vi finns en trappa upp. Hiss finns. Välkommen! Du kan fortfarande ringa till Husläkarmottagningen på 08-406 22 30. Blir du akut sjuk ringer du i första hand 112 Bilaga - Konfusion vid demenssjukdom samt beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) Det kan vara svårt att skilja på demens, BPSD och konfusion, men behandlingen skiljer sig så det kan vara av avgörande betydelse att diagnosen blir så rätt det går! När det gäller BPSD så finns det ett starkt vetenskapligt stöd för att de initial

REKOMMENDATION VID BPSD Hälso-och sjukvården och socialtjänsten bör Utreda bakomliggande orsaker, åtgärda dessa (1) Erbjuda SSRI-preparat vid samtidig depression (3) Då omvårdnadsinsatser och anpassning av miljön är otillräckligt pröva Memantin (ebixa) vid Alzheimers sjukdom (6) Kortverkande bensodiazepiner vid oro, ångest (6) 5 Skänk en gåva till strokefonden Var 20:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden

Kol Mikaelson Shattered - YouTub

ast vid uttalad fysisk aktivitet. NYHA III Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på om patienten klarar av att gå > 200 m på plan mark utan besvär eller inte. NYHA IV Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila Lungmedicinskt center vid Skaraborgs sjukhus består av vårdavdelning 65-66, Lungmottagning och Allergicentrum. Här bedrivs en blandning av akutsjukvård och palliativ vård. På lungmedicinavdelningen utreds, vårdas och behandlas patienter med bland annat lungcancer, KOL, lungfibros, astma och sarkoidos medicinska insatser, omvårdnadsinsatser, vem som utför insatserna samt när utvärdering av vårdplanen ska göras. Vårdplanen skrivs ut och sätts i personens hemmapärm/mapp. Vårdplanen uppdateras av LAH vid förändring av vården. Kommunens hälso-och sjukvårds och vård-och omsorgsplanering dokumenteras medicinska insatser, omvårdnadsinsatser, vem som utför insatserna samt när utvärdering av vårdplanen ska göras. • Vårdplanen skrivs ut och sätts i patientens hemmapärm/mapp. • Vårdplanen uppdateras av LaH vid förändring av vården

BPSD står för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Dessa symtom kan vara väldigt olika från person till person och innefattar allt från apati, depression, irritabilitet, hallucinationer, psykomotorisk oro till aggressivitet. 90 % av alla dementa uppvisar någon gång under demensförloppet någon form av dessa symtom Vid stress och skador sker ökade förluster av protein. Proteinbehovet kan därför vara högre vid sjukdom, vilket ställer ytterligare krav på matens näringstäthet

eller emotionell upplevelse. Smärta är ett symtom vid sjukdom eller skada men kan också förekomma utan att något av dessa kan påvisas (a a). Smärta registreras med nociceptorer som reagerar på mekanisk stimulering, värme, kyla, kemiska substanser och substanser som frisätts från skadad eller sjuk vävnad. Impulse Som sjuksköterska har du en viktig funktion i patientsäkerhetsarbetet. I arbetet ingår även att assistera vid vissa undersökningar. Din arbetstid är schemalagd till dygnets alla timmar med arbete dag, kväll, natt och helg. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska enl. Socialstyrelsen vid tillträde till tjänsten För att få N-tandvård vid psykisk sjukdom krävs att man har ett varaktigt behov av hjälp- och omvårdnadsinsatser minst 3 ggr/dag eller bor i ett särskilt boende/gruppbostad med heldygnsomsorg har en långvarig allvarlig psykossjukdom som pågått i mer än 1 år har bestående och omfattande social funktionsnedsättning, såso Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska vid tillträde till tjänsten. Vi ser att det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom specialiteten lungmedicin. Vår verksamhet styrs av aktuell vårdsituation, så du bör fungera väl både under lugna som stressiga arbetssituationer Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva • antipsykosmedlen risperidon (prioritet 7) och haloperidol (prioritet 8) • antipsykosmedel (quetiapin), och då till personer med vanföreställningar och hallucinationer vid måttlig till svå

6-minuters gångtest - KOL-webbe

Vi använder TeleQ samt Triagering vid jour/mottagningsverksamhet. Vi vill ge dig möjligheten att vara STOLT över ditt arbete som du kommer att utföra hos oss. På vårdcentralen finns Distriktsläkare, Distriktsköterske-mott, Diabetes-mott, Bltr-mott, Astma KOL/allergi-mott, BVC, laboratorium och kurator VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKA För att du skall kunna få hemtjänst under tillfällig vistelse i Gislaveds kommun krävs att du har hemtjänst i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning om hemtjänst för din räkning till Gislaveds kommun, inte du som enskild person Studiehandledning till Lindrande vård - Sanoma Utbildning. sanomautbildning.se. View Du behöver vara en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till nya situationer samtidigt som du är trygg och omsorgsfull person. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, som ser helhet och sammanhang. Vi lägger stor vikt vid det goda mötet mellan barn, personal och vårdnadshavare. Du ska, til..

Video: PPT - Statens beredning för medicinsk utvärdering PowerPoint

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for månad eller oftare vid behov. För brukare under 65 år görs uppföljning en gång per år eller oftare vid behov. För gruppbostäderna finns ett flöde för riskbedömningar, se bilaga. Varje gruppbostad kan göra lokala justeringar för att anpassa till sin verksamhet. Omvårdnadsinsatser, dokumentation, kontakt med hälso- och sjukvårde Människan vid ohälsa och sjukdom: Grundnivå BMA202 Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Avancerad nivå VAE232 Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Avancerad nivå VAE903 Svenska för grundlärare F-3, introduktion (verksamhetsintegrerad) Grundnivå SVA03 Andel CRP analyser vid luftvägs-infektioner Mediaotit Andel som Pc-behandlats i 5 dagar Andel av sporadisk otit som antibiotikabehandlas Tonsillit Andel positiva Strep-A-prover Andel antibiotikabehandlade som har positiv Strep-A Andel av antibiotikabehandlade som behandlats med Pc

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom - PDF

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva •antipsykosmedlen risperidon (prioritet 7) och haloperidol (prioritet 8) •antipsykosmedel (quetiapin), och då till personer med vanföreställningar och hallucinationer vid måttlig till svå Arbetsuppgifter: Sjuksköterskorna arbetar med HSL-uppdrag och stöttar undersköterskorna vid behov.Patienterna vistas på särskilda boenden, LSS-boende, korttidsboende och i ordinärt boende. Nattpatrullens sjuksköterska har arbetsledaransvar för undersköterskorna, i chefens ställe

Hitta lediga jobb som Sjuksköterska, grundutbildad i Eskilstuna. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Eskilstuna från den arbetsgivaren Sök efter nya Sjuksköterska till hemsjukvård-jobb i Markaryd. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 59.000+ annonser i Markaryd och andra stora städer i Sverige Sök efter nya Läkare-jobb i Örebro län. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 61.000+ annonser i Örebro län och andra stora städer i Sverige

Bakgrundsdokumentation - PDF Free Downloa

pressmeddelande: en jÄmstÄllighetsklausul Önskas inom hÄlso och sjukvÅrd,Äldre och folkhÄlsominister maria larsson. 16 augusti 2009 00:33 nu Önskar 2 000 000 mÄn och 2 000 000 kvinnor i sverige en sex punkts nationell folk och hÄlsprogram, Äldre och folkhÄlso minister maria larsson Hitta lediga jobb som Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning i Västerås. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Västerås från den arbetsgivaren endes upplevelser vid sjukdom och ohälsa samt undersöker nya metoder och omvårdnadsåtgärder för bästa effekt. Vidare söker forskningen svar på hur vårdpersonalen kan stödja och underlätta människors tillfrisknande och hur god livskvalitet kan uppnås vid långvarig sjukdom och i livets slutskede (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b)

7585 246 1 by Sveriges Kommuner och Landsting - Issu

Hitta lediga jobb som Sjuksköterska, grundutbildad i Göteborg. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Göteborg från den arbetsgivaren Det mobila teamet som startades i Gävle 1 oktober 2018 är ett samarbete mellan Gävle kommun, slutenvården och primärvården (både offentlig och privat). Det mobila teamet är frikopplat från Hälsovalet och ska ses som en brygga mellan olika vårdgivare, m.. vid 2 tillfällen varit med på möten och visat personalen hur man skall fylla i Information finns om sjukvårds- och omvårdnadsinsatser och hur boende och Ny ansvarig sjuksköterska from 1/3 2017 hon har kol Bakgrund: Hjärtsvikt är ett multidimensionellt fenomen med hög dödlighet. Hjärtsvikt behandlas främst med hämmare av angiotensin converting enzyme (ACE - hämmare) alternativt angiotensinreceptorblockare (ARB) som motverkar neurohormonella stimuleringar som uppstår vid hjärtsvikt samt ger en kärldilatation vilket minskar symtom och behovet av sjukhusvistelse samt ökar överlevnaden

Video: 9789140690470 by Smakprov Media AB - Issu

DiVA - Search resul

var hjärtsvikt/kronisk ischemisk hjärtsjukdom, KOL och in­ fektioner, som svarade för ca 70 procent av vårdtillfällena. Hos männen dominerade hjärtsvikt (35 procent) och hos kvinnorna KOL (31 procent). Vårdplanering skedde vid 48 vårdtillfällen, varav 43 gav upphov till åtgärd i form larm, hemtjänst (tillkomst av elle Gör skillnad. Varje dag.Vid hjärtavdelning arytmi vid Skånes universitetssjukhus (SUS) bedrivs högt specialiserad vård av patienter med hjärtrytmrubbningar samt patienter med annan hjärtproblematik. Den invasiva elektrokardiologiska verksamheten behandlade under 2017 närmare 700 patienter med kateterteknik med den modernaste teknologin 34 Socialmedicinsk tidskrift 1/2013 tema Slutenvård i hemmet - ASIH Långbro Park, nu och i framtiden Magnus Bäcklund14 Ing-Britt Cannerfelt24 Fredrik Sandlund34 1Överläkare, MD PhD MBA, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, CMM, plan 3, Karolin- ska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm Vår målsättning är att bli en livsstil och mottagning i framtiden! På vårdcentralen bedrivs astma-kol-, äldre-, diabetes-, blodtrycks-, waran- och vaccinations mottagning. Vår vårdcentral är belägen med bästa läge mitt i Solna Centrum omgiven av restauranger och butiker, mycket goda allmänna kommunikationerna till arbetsplatsen Rosalind Franklin var biofysiker, en av nyckelpersonerna vid den nobel­prisbelönade upptäckten av dna:s struktur, samt en pionjär i forskningen kring virus. Rosalind Elsie Franklin bestämde sig vid 15 års ålder att hon skulle ägna sitt liv åt vetenskapen. 1938 klarade hon examensprovet för att börja studera vid Cambridge universitet

Video: DiVA - Sökresulta

Hitta lediga jobb i Malmö med hjälp av denna jobbsite. Läs jobbannonser och gå vidare och ansök till de jobb du finner intressanta. Välj att visa bara jobb från en specifik arbetsgivare eller inom ett specifikt yrke i Malmö. Sida 2 Vid djup ventrombos undersöks det drabbade benet vad gäller färgförändring (cyanos, blekhet, pigmenteringar distalt, tecken på läkta bensår), svullnad, palpationsömhet och arteriell cirkulation. Vid grav venstas med kraftigt ödem kan den arteriella cirkulationen äventyras Hitta lediga jobb i Eskilstuna med hjälp av denna jobbsite. Läs jobbannonser och gå vidare och ansök till de jobb du finner intressanta. Välj att visa bara jobb från en specifik arbetsgivare eller inom ett specifikt yrke i Eskilstuna. Sida 2 Symtom vid KOL kan vara dyspné, hosta, sekret, ångest, oro och cyanos. Enligt WHO kommer dödligheten i KOL att stiga och beräknas år 2030 vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Främsta orsaken till KOL är rökning och sjukdomen anses vara en folksjukdom. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att leva med KOL Du är van vid att arbeta självständigt och driver på ditt eget arbete, tar initiativ och ser vad som behöver åtgärdas. Vidare är du en driftig person som är lättlärd och har en vilja att lära och utvecklas. Om anställningen Inhyrning, men vid rätt person finns möjlighet till anställning direkt hos Forgex. Arbetstiden är 2-skift

populär: