Home

Yngre fornsvenska litteratur

Andra skrifter som kommer från fornsvenskans äldre period är bland annat Fornsvenska legendariet som är en religiös legendsamling, samt en översättning av Moseböckerna. Den yngre perioden Under fornsvenskans yngre period översattes allt fler texter till svenska. Många kloster, främst det i Vadstena, drev en avskrivningsverksamhet Yngre fornsvenska 1375-1526: Denna period var mellan 1375 till 1526. Under denna period så finns det mer litteratur än tidigare men det var mest översättningar från andra språk. Det var mest översättningar från bibeln eller andra religösa skrifter men det kom även böcker under dessa år Yngre fornsvenska (ca 1375— 1526) Bild ur eposet Rolandskrönikan från 1300-talet. Under 1300- och 1400-talen spelade Vadstena kloster en viktig roll för utvecklingen av vårt lands kultur och litteratur. Munkarna översatte delar av bibeln och annan religiös litteratur Yngre fornsvenska Den yngre fornsvenska perioden började år 1375, och pågick till 1526, då nysvenskan tog vid. Från denna period finns det mer svensk litteratur än tidigare, men den består mest av översättningar från andra språk. Många skrifter från denna period finns i Vadstena kloster Yngre fornsvenska Mycket religiös litteratur, flertalet kopplade till Vadstena kloster. Översättningar och parafraser av bibeltexter etc. Andra viktiga språkliga dokument består till stor del av brev; kungabrev, handelsbrev, gåvobrev, testamenten och diverse rättsdokument

Den första perioden (omkring 800-1225) kallas den runsvenska tiden, eftersom inskrifter med runor är de egentliga skriftliga källorna då. Så följer klassisk fornsvenska (cirka 1225-1375), yngre fornsvenska (cirka 1375-1526), äldre nysvenska (1526-1732) och yngre nysvenska (1732-) Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. I december 1732 gav Olof von Dalin ut det första numret av tidningen Then Swänska Argus Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732. Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732 7. Yngre fornsvenska 1375-1526. Bild ur eposet Rolandskrönikan från 1300-talet (epos: en längre berättande dikt) Vadstena kloster hade en viktig funktion för Sveriges kulturella och litterära utveckling under 1300- och 1400-talen. En stor betydelse hade munkarnas översättning av delar av bibeln och annan även religiös litteratur

Vi tycker att det är viktigt att veta om att Eskil Magnussons lagbok var den första boken på svenska. Vi tror också att det kan vara viktigt att veta om att den gamla böjningen från fornsvenskan finns kvar i modern svenska (t.ex. slarver och spjuver) Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732.Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then swänska Argus som utkom 1732 yngre fornsvenska ca 1375 - 1526 Under 1300- och 1400-talen spelade Vadstena kloster en viktig roll för utvecklingen av vårt lands kultur och litteratur. Munkarna översatte delar av Bibeln och annan religiös litteratur Old Swedish (Modern Swedish: fornsvenska) is the name for two distinct stages of the Swedish language that were spoken in the Middle Ages: Early Old Swedish (Klassisk fornsvenska), spoken from around 1225 until 1375, and Late Old Swedish (Yngre fornsvenska), spoken from 1375 until 1526

Fornsvenska - Svensk språkhistori

Video: Fornsvenska - svenskhistori

Svensk språkhistoria - Skolbo

Fornsvenska textbanken från 13 år. Här finns fornsvenska texter från ca 1200 till 1750. Textbanken omfattar de fornsvenska lagarna, Birgittas uppenbarelser, Erikskrönikan och en rad helgonlegender, samt många andra fornsvenska texter. Taggar: Sveriges historia, fornsvensk litteratur, fornsvenska, helgon, lagar, medeltiden, textarki 1 Språkhistoria Urnordiska (fram till 800 e.kr) Runsvenska ( ) Äldre fornsvenska ( ) Yngre fornsvenska ( ) Äldre nysvenska ( ) Yngre nysvenska (1732-nutid) Nusvenska (våra dagars språk) Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska

Denna uppsats behandlar ändelsevariationen -e/-a hos svaga maskulina substantiv från yngre fornsvenska till yngre nysvenska. Syftet är att frilägga de språkliga faktorer som haft en reglerande effekt på de svaga maskulina substantivens variation och förändringsprocess, och Stor tillgång till litteratur skrivet på språket. Vilka är ordens genus då och nu? Under vilka årtal är den yngre fornsvenska perioden? 1375 - 1526

Svensk Språkhistoria - mimersbrunn

den äldre fornsvenska perioden (ca 1225-1375) och den yngre fornsvenska perioden (ca 1375-1526). Under vikingatiden började vissa språkskillnader inom Norden att utvecklas. Dessa skillnader var mycket små och skandinaverna betraktade nog sitt språk som varande detsamma över hela Norden. De kallade det dansk tunga d.v.s. danskt. 16-0054 Yngre fornsvenska P s. 125-132, 168-199 Texter: Själens tröst De titlar i spalten Litteratur står efter Texter är textextempel ur stencilen Texter.

Video: Svensk språkhistoria timeline Timetoast timeline

Språkhistoria - Svenska 3 (ALP) - Google Site

 1. Under 1300- och 1400-talen spelade Vadstena kloster en viktig roll för utvecklingen av vårt lands kultur och litteratur. Munkarna översatte delar av bibeln och annan religiös litteratur. Uttalsmässigt inträffade viktiga förändringar under denna tid. Långt a övergick så småningom till å. FORNSVENSKA YNGRE FORNSVENSKA; grata gråta.
 2. Exempel på yngre fornsvenska från cirka 1450. Samson tog jomfrwne j sin fampn oc bar henne nidh oc satte henne vpa sin hæst oc en annan hæst hade han . han wæpnade sik well oc bant sin hielm oc red sin weg . han lag lenge i en storan skogh . oc giorde sik ther et hws .
 3. huvudperioder: den runsvenska, fornsvenska och nysvenska perioden. Den period som vi är mest intresserade av här är den fornsvenska perioden som täcker ca åren 1225-1526. Den delas in ytterligare i den klassiska (eller äldre) fornsvenskan (ca 1225-ca 1375) och den yngre fornsvenskan (ca 1375-1526)
 4. Yngre fornsvenska 1375-1526: Denna period var mellan 1375 till 1526. Under denna period så finns det mer litteratur än tidigare men det var mest översättningar från andra språk. Det var mest översättningar från bibeln eller andra religösa skrifter men det kom även böcker under dessa år
 5. förstå principerna för äldre och yngre ordbildning och känna till viktiga suffix översätta de fornsvenska och äldre nysvenska texter som ingår i kursen.
 6. Ur språkhistorisk och språksociologisk synpunkt kan härledas att språket har förändrats över tid, bland annat via handel (hansan) och politik (Kalmarunionen) under den yngre fornsvenska perioden (Bergman 2013, s. 65-67), via kristendomen och religionen i Sverige under den äldre nysvenska perioden (Bergman 2013, s

Yngre nysvenska - Wikipedi

Den yngre fornsvenska perioden började år 1375, och pågick till 1526, då nysvenskan tog vid. Från denna period finns det mer svensk litteratur än tidigare, men den består mest av översättningar från andra språk. Många skrifter från denna period finns i Vadstena kloster. Det är översättningar av Bibeln och andra religiösa skrifter Old Swedish (Swedish: fornsvenska) is the term used for the medieval Swedish language. The start date is usually set to 1225 since this is the year that Västgötalagen (the Västgöta Law) is believed to have been compiled for the first time ((Äldre fornsvenska 9.50-13.25) ( Yngre fornsvenska 13.25- slut) Kort sammanfattning av språkhistoria Språkhistoria andra delen nusvenska Äldre Västgötalagen uppläsning (Spola fram till 5.15-7.19) Skräp i början och slutet. Sammanfattning av fornsvenska samt kort frågesport Film om äldre och yngre nysvenska Språkhistoria syfte Den yngre fornsvenska perioden representeras av tv litteratur hade i regel ett relativt fritt förhållningssätt till sin förlaga. Man kunde rentav ha flera förlagor och sätta Yngre nysvenska. Epoken den yngre nysvenskan start markeras av att veckotidningen Then Swänska Argus första nummer publiceras 1732. I början av 1700-talet har läskunnigheten ökat kraftigt i Sverige, mycket tack vara en kyrkolag från 1686 där det skrevs att prästerna hade ansvar för att barn fick läsundervisning

svenska språket under dess äldre skede l. från tiden för de äldsta svenska språkminnesmärkena (c. 800) till c. 1526; äv. (i sht förr) i inskränktare anv. om språket under detta skedes tidigare period, vanl. kallat äldre fornsvenska (enl. den numera vanliga uppfattningen till c. 1375), motsatt: yngre fornsvenska Johansson, Karl G., 1994: Några reflektioner om det yngre t-inskottet. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. På uppdrag av Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning vid Göteborgs universitet sammanställd av Birgitta Ernby. Göteborg. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Få runinskrifter med ledtrådar • Långa böjningsändelser • Betoning • Konsonantljud - r/s, hlewa • Arvord med liten variation i uppbyggnad • GastiR - gästiR - gäst(er) • Fader - fäder • Broder - bröder Silverbibeln • 500-talet • Gotiska • Purpurfärgat pergament • Bläck i silver eller guld • Till Sverige.

Publication date 2017 Series Lundastudier i nordisk språkvetenskap. A, 0347-8971 ; 76 Note University publication. Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universitet Lund, 2017 Alla förutsättningar finns för ett stabilt språk: en väl sammanhållen språkgemenskap, hög läs- och skrivkunnighet, en rik litteratur inom många områden, utförliga ordböcker och grammatikböcker av hög kvalitet, en lång och väldokumenterad historia och internationellt sett ett stort antal modersmålstalare - svenskan är kanske. 3 Sammanfattning av förra lektionen Runsvenska vikingatidens svenska Runsvenskan var en dialekt av urnordiskan som inte skiljde sig så mycket från andra dialekter Man reste runstenar som berättade om folk som rest eller dött Runalfabetet ser ut som det gör för det var lätt att hugga i sten. Det finns många runalfabet i världen Yngre fornsvenska 1375-1526 Bild ur eposet Rolandskrönikan från 1300-talet (epos: en längre berättande dikt) Vadstena kloster hade en viktig funktion för Sveriges kulturella och litterära utveckling under 1300- och 1400-talen

1 . Kurslitteratur NS7089, Språkförändring 1 - allmän del, 7,5 hp . Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2017-11-01. Gäller fr.o.m. vt 2018 Man talar också om en gräns mellan äldre/klassisk fornsvenska och yngre fornsvenska, som man väl brukar räkna med går någonstans i slutet av 1300-talet, när till exempel mycket lågtysk påverkan gav upphov till en hel del förändringar LITTERATUR. Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nu tidens svenskar av Å KE H OLMBÄCK och E LIAS W ESSÉN. Fem te serien: Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Små landslagens kyrkobalk och Bjärköarätten

Äldre nysvenska - Wikipedi

Fornsvenskan ca 1225-1526 (klassisk fornsvenska till 1375, yngre fornsvenska från 1375) Äldre nysvenskan 1525-1732. Yngre nysvenskan 1732-1900. Nusvenskan 1900- Det första språket var att människor i norden skrev i runor och vikinga skrifter. Detta kallas Runsvenskan. Man vet inte vart den kommer ifrån men forskare vet att den härstammar. Dessa tre framstår - jämte den obetydligt yngre Erikskrönikan - för eftervärlden som kärnan i den svenska medeltidens höviska litteratur. Eufemiavisorna utgör vårt språkområdes äldsta prov på litterär fiktion. De är avfattade på folkungatidens litteraturspråk, så kallad äldre eller klassisk fornsvenska påvisats av Delsing (1999); under yngre fornsvenska och äldre nysvenska har vissa typer av argument (t.ex. personliga pronomen) möjlighet att stå före sitt huvudverb, medan andra (t.ex. substantivfraser med bestämd artikel) inte har det. Om tid återstår efter detta kommer ja

LITTERATUR OCH KRITIK Danske oldesnger III—IV, H. C. BROHOLM, wldre bronzealder. yngre bronze­ alder. Köpenhamn 1952—1953 Sedan Sophus Muller 1895 utgav sitt arbete »Ordning af Danmarks Old­ sager I—II», så har det danska materialet icke minst beträffande brons­ åldern växt avsevärt och de nu av H. C. Broholm publicerade båda. Den yngre fornsvenska eller medelsvenska tiden. Historisk inledning s. 125 ff. — Litteratur s 128 ff. — Förändringar. i språket s. 130 ff. — Arkaismer och deras betydelser s. 139 f. — Språkprof s 140 ff. — Lånord s. 146 ff. Den äldre nysvenska tiden. Historisk inledning s. 150 ff. — Litteratur s. 158 ff. — Förändringa händelser av olika slag. Verket är nedtecknat på yngre fornsvenska och det finns i dagsläget ingen nusvensk översättning att tillgå. Inom forskningen har Järteckensboken därför haft sin främsta roll inom språkvetenskapen som historiskt källmaterial men förblivit tämligen outforskad som skönlitterärt verk * 8 Litteratur. Tillnamnet Gamle och öknamnet Slemme [redigera] På fornsvenska benämns Emund Æmunðær gamlæ eller Æmunðær gammal. Detta tillnamn - den gamle på modern svenska -- fick han eftersom han var ålderstigen när han blev kung.[4] Han nämns även som Emund den onde Det borde ha varit det normala uttalet tills åtminstone 1800-talet för de flesta dialekter och i klassisk dialektologisk litteratur så höjer man knappast på ögonbrynen om en dialekt uppvisar t-förslag. I dagens dialekter har detta uttal tyvärr i stor utsträckning försvunnit även om jag inte har nån större koll på detaljerna.

Att det var just år 1732 som nysvenskan delades upp till en äldre och en yngre del beror på att journalisten och författaren Olof Dahlin publicerade första numret av Then Swänska Argus. Det var en veckotidning där språket var snabbare och smidigare Det fanns under senare delen av 1400-talet i Nådendal en märklig och mångsidig man, Jöns Budde, som alltjämt förblir intressant och fascinerande. Denne klosterbroder var en flitig översättare av latinska religiösa skrifter till fornsvenska och hade således en stor betydelse för det svenska skriftspråkets utveckling Konjunktiv i fornsvenska at-satser. Article (PDF Available) (slutet av den yngre forns venska perioden). SA, SEA, LL oc h HT kan utan p roblem föras till den sista perioden. Lika säker Bokstaven <þ> försvinner ungefär samtidigt som övergången från äldre fornsvenska till yngre fornsvenska, vilket man brukar säga är omkring 1375. Bokstaven <ð> användes aldrig direkt i svenskan. I äldre fornsvenska användes normalt bokstaven <þ> för att beteckna både den tonlösa och den tonande dentala frikativan

Språkhistoria Jayden Max

Yngre och äldre nysvenska. Urnordiska, runsvenska, fornsvenska. 38. Språk i sammanhang! Ormens väg/Montecore ska vara utläst. 39. där modernistisk litteratur. Språket i landskapslagarna - Sveriges äldsta litteratur Per-Axel Wiktorsson Vårt språks äldsta historia ligger till stor del höljd i dunkel. Först från vikingatid kan vi räkna med att svenskan har börjat lösgöra sig ur nordgermanskan eller urnordiskan, som den vanligen kallas, och börjat bli ett eget språk Vid övergångar från en äldre till en yngre ordföljd återfinner man all - tid en mer eller mindre lång period av variation, och det gäller också dessa båda förändringar. Vid nästa skillnad jag vill ta upp är den va-riation man kan se i äldre fornsvenska nog inte tecken på en övergångs

Litteraturdiskussioner: SP10 - språkhistoria - fornsvenska

Syskonkärlek. Medan jag vällde runt i min stora klädkammare hörde jag Andreas stå och tjata om hur onödigt det faktiskt var att åka över till Robin på middag en fredagskväll då vi kunde stanna hemma och mysa till en bra film, särskilt när det var kvällen innan han skulle iväg på sin konferens Liksom att fortsätta bruka de resurser ens språk redan besitter ger en tillgång till dess litteratur och sina förfäders historia med olika saker det innebär som de flesta till vardags inte tänker på, särskilt inte medan de ännu är unga, men som märks tydligt på några generationer - medan att byta ut dem utan att bytena tillför. liksom nu härskat i talspråket. I äldre nsv. litteratur påträffas den särskilt i stilarter, som stå talspråket nära. Sedan ger han en rad ex­ empel från yngre litteratur, de äldsta från Agneta Horn. Det ska påpekas att prepositionen i exemplet från Flores kan tolkas som partikel, och dessutom står det i rimställning

Legit äldre nysvenska - Hom

 1. översätta och förstå de fornsvenska och äldre nysvenska texter som ingår i kursen förstå och förklara innebörden i de yngre nysvenska texter som ingår i kursen beskriva svenskans indelning i dialektområden och identifiera de viktigaste känne-tecknande språkdragen i dialektinspelningar och -texter som ingår i kurse
 2. Under det svenska språkets historia har vi gått igenom flera perioder, nämre bestämt fem stycken. Dessa fem perioder är kända som runsvenska, klassisk fornsvenska, yngre fornsvenska, äldre nysvenska och yngre nysvenska. Vi är nu inne på den sjätte perioden som kallas nusvenskan
 3. Skillnaden finns i andra ord också, närmare bestämt så kallade kortstaviga ord, där äldre fornsvenska hade en ordrot som bestod av en kort vokal följt av en enda kort konsonant. I yngre fornsvenska förlängdes i dessa ord antingen vokalen eller konsonanten i de flesta dialekter (men inte alla) för att förlänga stavelsen som helhet

Fra den første utvikling av gammelsvenske eller i alle fall østnordiske språkegenheter, omkring 800, inntil det oppsto en egen gammelsvensk litteratur skrevet med latinske bokstaver på begynnelsen av 1200-tallet. Etter tidens viktigste kildemateriale, runeinnskriftene, kalles språket i denne perioden (omkring 800-1225) «runesvensk» Genom olika initiativ till stöd från delstater och kommuner har en lågtysk litteratur återuppstått och lågtyskan har åter börjat användas inom bland annat teatern, kyrkan och i moderna medier. Antalet talare fortsätter dock att minska, framför allt genom att föräldrar talar högtyska med sina barn Författarregister till Folkmålsstudier 1−40, 1933−2001 Utarbetat av Ann-Marie Ivars Banden i Folkmålsstudier betecknas dels med romerska siffror (bandföljden I−XXV), dels med arabiska siffror (bandföljden 26−)

Yngre nysvenska - Rilpedi

 1. Fornsvenska 1225-1526 : Med kristendomen kom det latinska alfabetet och det första som sattes på pränt var en lagsamling - Äldre Västgötalagen från 1225. Lagarna hade traderats muntligt och har formen av berättelser om dråp, otrohet, barndop etc. De är inte bara underhållande, de ger oss också kunskap om hur det var att leva
 2. En föreläsning om svensk språkhistoria: från indoeuropeiska till nusvenska. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website
 3. Yngre nysvenska 1732-1906!Olof von Dalin ger ut Then Swänska argus en gång i veckan under två år. Lästes...på annat sätt än lagbok och bibel!!Franska lånord för konst, litteratur, inredning, mode, mat etc. !!1786 Svenska Akademien, värna om det svenska språket. !!1801 Stavningslära - försvenska lånord,
 4. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek

 1. Så var fallet med de så kallade Eufemiavisorna (1300-talets början) och även med vår fornsvenska version av Alexanderromanen, bevarad i en handskrift från 1400-talet och känd under titeln Konung Alexander - en långdikt omfattande mer än 10 000 knittelverser. Enligt epilogen var det riksdrotsen Bo Jonsson Grip (cirka 1330-1386) som.
 2. Ett urval omfattande ca 10 sidor fornsvensk, ca 40 sidor äldre nysvensk och ca 70 sidor yngre nysvensk text. Litteratur Bergman, G.: Fornsvenska texter
 3. Svenska Akademien ger ut flera verk över det svenska språket. Från och med 22 september 2017 kan du söka i SAOL 14, Svensk ordbok och SAOB på svenska.se Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är resultatet av ett pågående projekt rörande det svenska ordförrådet och dess utveckling sedan Gustav Vasas tid
 4. Därefter kom klassisk fornsvenska (ca år 1225-1375) som sedan följdes av yngre fornsvenska (ca år 1375-1526), äldre nysvenska (ca år 1526-1732) och slutligen yngre nysvenska som även är den svenska som vi använder oss av idag
 5. Beslut och riktlinjer. Kursen är en fristående kurs. Den kan även läsas inom Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Mål. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om de nordiska språkens struktur, historia och användning
 6. Språkkontakt mellan svenskan och arabiskan. Arabiskan är islams heliga språk och har sedan länge betraktats som ett av världens stora språk. Språket, som nu talas av cirka 300 miljoner människor i Nordafrika och Mellanöstern, är känt som ett stort långivande språk till världens olika språk såsom persiska, swahili, spanska, turkiska, portugisiska, italienska, franska, engelska.

Old Swedish - Wikipedi

Det stämmer förstås att många vill koppla ihop dem, men det är inte alltid som detta görs med sunda språkhistoriska resonemang. Sen är ju frågan om vilken koppling man vill göra mellan dem. Att gutniskan skulle vara närmare släkt med gotiskan än med de nordiska spåken är i princip helt uteslutet några få gamla, väl införlivade ord, men endast i det yngre också några få medellågtyska. Dessa senare är genomgående överflödiga lån, ord som det finns inhemska motsvarigheter till, som de också växlar med. Resultaten bekräftar, men nyanserar också tidigare uppfattningar om språklånsförhållandena i medeltida nordiskt. • Härav mandol, mandel, i yngre fornsvenska före 1500-talet, från medeltidslatin amandula och tyska Mandel. Ursprung Västra Centralasien (Kaukasus, Persien, Turkestan, Afghanistan), östra Medelhavsområdet och norra Afrka. Asie

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Läromedel och kunskapstjänster från NE bildar tillsammans en stark plattform för att både elev och lärare ska kunna nå sin fulla potential i klassrummet I sin begynnelse är denna redan av forn­fynden att döma av skandinaviskt ursprung och har efterlämnat utomordentligt värde­fulla äldre och yngre, urnordiska och fornsvenska vittnesbörd om sig i älvdalens ortnamn, från Tammerfors-trakten (Birkala) i söder upp till havet i norr Ortnamnet (1310 jn Rugbiarghum) innehåller sädesslagsbeteckningen råg och plural form av fornsvenska biargh 'berg'. Geografiska platser. Rogberga gränsar till socknarna Barnarp, Hakarp, Huskvarna, Ljungarum, Ödestugu och Öggestorp. Gårda Innebörden av den fornsvenska namnbildningen nybyle är 'nybygge, nybebyggelse'. De flesta ortnamn som innehåller byle, som är en variant av böle, har bildats under den medeltida utmarkskolonisationen. Namnbildningen nybyle hör dock inte till denna grupp utan har sina rötter i järnåldern (Wahlberg 2003). Nöbbles läge i e

sparsam litteratur, bestående af en med runor skrifven kalender från 1328, öns lagbok med ett sagohistoriskt bihang (äldsta handskrift från omkr. 1350) samt en gillestadga. Denna dialekt kännetecknas bl. a. däraf, att de gamla diftongerna bevarats, t. ex. haita, heta, auga, öga, oy, ö, och en af den blifvit en triftong ursprungliga bokstaven, och ytterligare andra, som utelämnats. I fornsvenska handskrifter rör det sig oftast om ett överskrivet <a> som står för <ar/ra>. Tecknet har för det mesta förenklats, så att det liknar en våg eller ett modernt skrivstils-u. ² ² Överskrivna bokstäver kunde även bara innebära ett förenklat/utrymmes Gravarna har genom fynd och gravskick kunnat dateras till yngre förromersk järnålder och äldre romersk järnålder samt vikingatid, ca 500 f Kr-1050 e Kr (Schmidt Wikborg 2003 och där anförd litteratur). En antikvarisk kontroll genomfördes av Västmanlands läns museum år 2000 vid RAÄ 29 i samband med nedläggning av en optokabel Fornsvenska (medeltidssvenska) 1225 - 1526 • Under 1000-talet döpte sig den svenske kungen, Olof Skötkonung - kristendomen spreds i Sverige. • Under 1200-1300 hände mycket med språket: latin var kyrkans språk, latinska bokstäver ersatte runorna. Även grekiska ord kom med kristendomen gård. I yngre namnformer har -torpnamnen innebörden dagsverkstorp eller litet ställe med jordbruk. Namnen Brotorp och Dammtorp torde med stor säkerhet kunna kopplas till Igel-bäcken och dess vatten, vilken ännu vid mitten av 1800- talet var relativt bred och vattenrik

Yngre nysvenska 1732 - 1900 ungsprakhistori

Ett bidrag till kännedomen om språket i yngre fornsvensk religiös litteratur. Börje Tjäder: Behandlingen av palatalt r i substantivens pluralformer under fornsvensk och nysvensk tid. Märta är en fornsvensk form av Margareta som i sin tur är av grekiskt ursprung och betyder pärla Svenskt namn, av fornsvenska Götstaf (möjl. med bet. 'götarnas stav [dvs. stöd]'). Göta Femininform av Göte, eller kortform av Götilda. Göte Nordiskt namn med bet. 'götisk man'. Götilda Svenskt namn, möjl. bildat efter mönster av Botilda och Matilda. H. Hakon Äldre form av Håkan. Halvar Yngre sidoform till Halvard. Halvar Från urgermanska till urnordiska till runsvenska och äldre fornsvenska - därifrån till yngre fornsvenska till äldre nysvenska och yngre samt vidare till nusvenska. Dessutom får vi veta en hel del om importord. Latinska och grekiska importord är vad vi har mest av i vårt språk I Norge förekommer ‐brenna i åtskilliga yngre ortnamn, mänga säkerligen tillkomna efter 1500 (P. Hovda i KL 2 sp. 298 f.), där flertalet är små bruk, belägna i utkanten av bygderna. Ortnamnselementet tycks vara representerat i stora delar av Norge, me

Språkhistoria - SP10 - äldre och yngre nysvensk

Emund the Old den Gamle was born about 1005 in Uppsala-Son Of Olaf Skutkonung, son of Olof «the Treasurer» Skötkonung and Edla (Endia) Vendland. He was married to Astrid (N) Njaalsdatter of von halland, they gave birth to 1 child Avancerad sökning. Hitta artiklar. med alla orde En viktig skillnad är att forndanska, till skillnad från fornsvenska, fullständigt hade monoftongerat de primära diftongerna æi, au och øy till e och (de två senare) ø. I skriftspråket rådde däremot större likheter mellan dessa två dialekter, vilket bland annat innebar att diftongerna var sällsynta i fornsvensk skrift trots det. Tyskan ersatte till och med vanliga svenska ord. T.ex. så tog det tyska ordet bliva (blîven) ut det fornsvenska ordet varda. Många förstavelser och ändelser kommer ifrån tyskan så som -ande, be-, -eri, -inna och -het. I början av medeltiden var fornsvenska namn fortfarande populärast, men de kristna namnen växte Fem av de sju posterna är kronologiskt motiverade. De fornsvenska texterna är på vanligt sätt indelade i en äldre (Äldre fornsvenska, ÄFS) och en yngre (Yngre fornsvenska, YFS) del. Den traditionella tudel­ningen också av nysvenskan har här bedömts som alltför grov för att vara användbar

populär: