Home

Socialstyrelsen våld i nära

Utskrift från www.socialstyrelsen.se. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Mer hos oss. Våld i nära relationer. Om oss Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. Vilka som kan rekvirera. Samtliga kommuner. Rekvisitionen ska ha kommit in senast den 1 juni 2019. Villkor för rekvisitio FREDA - standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer . Att identifiera våld och att bedöma behov av stöd och skydd i samband med våldsutsatthet är en komplex uppgift för handläggare inom ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen har tagit fram FREDA - standardiserade bedömningsmetoder för.

FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. Bedömningsmetoderna utgörs av FREDA-kortfrågor som är ett formulär som ger professionella inom exempelvis socialtjänsten eller hälso- och. Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Socialstyrelsen rekommenderar i denna vägledning att frågor om erfarenheter av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och vuxenpsykiatri.

Våld - Handbok om socialtjänstens och - Socialstyrelsen

En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna webbkurs om våld för två år sedan. Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

 1. Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation Viss verksamhet på funktionshindersområdet Handikapporganisationer Anhörigorganisationer Kommune
 2. NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, har lämnat in förslag till Socialstyrelsen om att delta inom ett regeringsuppdrag i det nationella arbetet mot våld. Det handlar om att.
 3. Socialstyrelsen. Våld - En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.. SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
 4. NNS, Nationella närverket för samordningsförbund, har lämnat in förslag till Socialstyrelsen om att delta inom ett regeringsuppdrag i det nationella arbetet mot våld. Det handlar om att.
 5. Skicka ifylld och undertecknad ansökningsblankett i original till Socialstyrelsen senast den 4 mars 2019. Ansökan av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer. Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 28 januari 2016 nr II:3. Anvisningar för ansökan. Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3. Beslut.
 6. Handlingsplanen utgår i sin helhet från SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer, samt av Socialstyrelsen publicerade handbok Våld - En handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. SOSFS 2014:4, Våld i nära relationer, går att nå via Socialstyrelsens hemsida

Blånader och silverhår - utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer . SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer. OFREDAD - om våld och övergrepp mot äldre persone Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen

Våld i nära relationer - kunskapsguiden

 1. Regeringen beslutar om uppdrag till Socialstyrelsen, till Länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK), att fördela utvecklingsmedel och att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, med mera
 2. Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området. Den tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen
 3. 2. Vuxna som utövat våld i nära relationer. Riktlinjerna vänder sig till handläggare, som utreder vuxna personer över 18 år som utsatts för våld av eller utövat våld mot närstående. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna är en av målgrupperna i stadens program för kvinnofrid - mot våld i nära.
 4. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Glömt lösenord? Din registrerade e-post Skicka nytt lösenord < Tillbaka. Tack så mycket
 5. ell handling, Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer

arbete mot våld i nära relationer har Socialstyrelsen utvecklat tre olika bedömningsinstrumenten för att kunna ta upp frågan om våld i nära relationer samt erbjuda hjälp till den utsatta. Frågorna är könsneutrala och kan användas med både kvinnor och män. Ur manualen: FREDA-kortfrågor som är ett kort formulär ger de. Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer samt den kompletterande Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2016) som omfattar hedersrelaterat våld Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld Redan idag säger Socialstyrelsen att frågan om våld i nära relation bör ställas vid patientkontakt inom kvinnohälsovården, vuxen - , barn- och ungdomspsykiatrin. - Men även övriga sjukvården behöver lära sig att se tecken och signaler, för personer som är våldsutsatta finns på alla nivåer i sjukvården Öppna jämförelser Våld i nära relationer 2018, Socialstyrelsen. Några resultat från årets jämförelser. Årets resultat visar förbättringar inom en rad områden och särskilt när det gäller kunskap

Video: FREDA - Socialstyrelsen

Socialstyrelsens publikationer om våld i nära

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relatione

Socialstyrelsen beslutade 6 maj 2014 om föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. I föreskrifterna, som riktar sig till såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård, framgår i kapitel 8 att hälso- och sjukvården ska ha rutiner rörande våld i nära relationer våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution för 2017-2020. Definition av och följder av våld Våld i nära relationer Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. Det lyfter fram den särställning som just detta våld har ifråga om orsaker undersökt. Socialstyrelsens (2013-12-05) definition av barn som bevittnar våld i nära relation är barn som sett eller hört våld, men det kan även handla om barn som förstått att våld ägt rum. Som närstående menar Socialstyrelsen en vuxen som barnet har en förtroendeful

Våld i nära relationer. Du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld kan få stöd och hjälp. Även du som är anhörig till någon i en sådan situation kan få stöd Programmet är en fördjupning av Handlingsplan för våld i nära relation beslutad i SN 2012. Planen är baserad på Socialstyrelsens handbok: VÅLD. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, Socialstyrelsen (2011). 1.1 Bakgrund Riksdagen antog i maj 1998 regeringens proposition (1997/98. Webbstöd för vården är ett webbaserat verktyg för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer. Här hittar du faktatexter, filmer, expertintervjuer och lärande exempel som visar hur du som vårdpersonal kan agera för att upptäcka och ta hand om våldsutsatta patienter på ett professionellt sätt • Vuxna som utsatts för våld i nära relationer • Vuxna som utövat våld i nära relationer. Riktlinjerna vänder sig till anställda inom socialtjänsten som i sitt arbete möter vuxna personer över 18 år som utsatts för våld av närstående eller utövat våld mot någon anhörig eller närstående. Socialstyrelsen har.

Video: Webbkurs om våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK

statsbidrag.socialstyrelsen.se - Statsbidrag inom folkhälsa ..

1 Handläggare: Åke Nilsson Anna Langseth Avdelningen för regler och behörighet Socialstyrelsen STOCKHOLM Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dm /2013) Bakgrund, RSMH, är ett av Handikappförbunden, en av de instanser som av Socialstyrelsen inbjudits via remiss (Dm /2013) att lämna synpunkter på ovan nämnda betänkande upptäckt av våld i nära relationer m.m. Regeringens beslut . Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m. 2019-2021 i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare o SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer. Socialstyrelsen 2016. Våld- Handbok om Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Socialstyrelsen 2013. Vänd dem inte ryggen- Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. Sällan sedda, Socialstyrelsen 2011. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor me 1982:763) görs vid misstanke om våld i nära relation en screening för våld med FREDA kortfrågor (www.socialstyrelsen.se) se bilaga 2. Vid utfall på frågorna eller om kommuninnevånare över 20 år blivit utsatt för våld i nära relation sker en överflyttning av ärendet till vuxenenheten för utredning Socialstyrelsen uppmanar i sin vägledning från 2014 att fråga rutinmässigt om förekomst av våld inom BUP (och inom vuxenpsykiatrin och mödrahälsovården). Man konstaterar också att förutsättningarna för att upptäcka våld ökar också inom socialtjänsten om frågor om våld ställs rutinmässigt snarare än på indikation

Här kan du läsa om varningstecken på att en relation kan bli våldsam, samt vad som faktiskt är psykisk misshandel och hur det tar sig uttryck på olika sätt. Psykisk misshandel i en nära relation är samtidigt ett stort varningstecken på att fysisk misshandel kan ta sin början och bli en verklighet i relationen Socialstyrelsens författningssamling (2014:4): Våld i nära relation, SOSFS 2014:4. Våld. Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation. Blånader och silverhår - utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Ensam och utsatt - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrun Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor. Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att samordna en särskild satsning för att erbjuda personal främst inom socialtjänsten utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Utbildningen ska utgå från de beho Våld i nära relationer är ett hinder för de utsattas åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (Brottsförebyggande rådet, 2013). 1.1 Riktlinjens uppläggning Riktlinjen är styrande för förhållningssätt för handläggning av ärenden med våld i nära relation och gäller för hela Socialkontoret

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i ungas

Som en del i projektet togs ett förslag fram till fortsatt arbete mot våld i nära relationer i Fyrbodal. Förslaget finns beskrivet i Fyrbodal mot våld - slutrapport. Under hösten 2016 anordnade projekt Fyrbodal - våld i nära relationer en utbildningsdag med fokus på våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen vill se regeringsuppdrag för våldsutsatta hbt-män. Hbt-män som utsätts för våld i nära relationer är osynliga i samhället och försvinner i handlingsplaner mot våld. Socialstyrelsen har riktlinjer mot våld i samkönade kvinnliga relationer, men inga för männen i nära relation • 5% män våld eller hot om våld av nuvarande eller tidigare partner • Män är utsatta för mindre grovt våld • 5 män dödas per år av våld i nära relation Sverige (NCK 2014) 8 (Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1. Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd gällande arbetet med personer som utsätts för våld i nära relationer (SOSFS 2014:4), vilka träder i kraft 1 oktober 2014. I dessa påtalas vikten av att våld i nära relationer blir ett av socialtjänstens ordinarie ansvarsområden

Publikationer - Kompetenscentrum mot Våld i nära relatione

 1. Våld i nära relationer är ett könsneutralt begrepp. Med detta menas att alla kan drabbas av våld, oavsett kön, religion, kultur, etnicitet, social tillhörighet och ålder. Alla som utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället enligt den så kallade likabehandlingsprincipen
 2. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Av rapporterat våld i nära relation hade 85 procent riktats från en man mot en kvinna, enligt en sammanställning av Brottsförebyggande rådet 2009
 3. betet med frågor som rör våld i nära relationer. Det finns en utförar-nämnd, Styrelsen för vård och bildning unde, vilker n Resurscentrum för personer so utsättm s för våld i nära relationer sorterar. Resurscent­ rum består av en mottagnings- och samrådsdel, Nexus, och ett skyddat kvinnoboende, Siri
 4. Definition av våld och våld i nära relationer Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill (Isdal, Per, 2002). Våld i nära relationer innefattar allt våld.
 5. Webbstöd för vården vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården, och som möter patienter som utsatts för till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld. Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats
 6. Mariana Dufort är forskare på Socialstyrelsen och har genomfört en kartläggning av förekomsten av frågor om våldsutsatthet och våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kartläggningen visar att de flesta enheter inom socialtjänsten ställer frågor om våld men att endast en tredjedel ställer frågor på rutin

Våld i nära relation En utgångspunkt i Torontodefinitionen av våld mot äldre är att det före-ligger en nära och förtroendefull relation som den enskilde har en fast och varaktig relation till. Det handlar då om relationer mellan makar, samboende, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar eller andra per Under åren 2012-2013 har en nationell tillsyn genomförts av Socialstyrelsen och sedan den 1 juni 2013 av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av kommunernas, hälso- och sjukvårdens samt kvinnojourernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har omfattat: 60 kommuner/stadsdelsnämnde

12 september, 2014. Länsstyrelsen Stockholm har gjort en utredning för att undersöka vilken betydelse kommunala kvinnofridssamordnare har i arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl olikkönade som samkönade relationer. Det gäller även inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. En vanlig föreställning är att våld i nära relationer endast förekommer i heterosexuella parrelationer Hittills har närmare 500 yrkesverksamma i Norrbottens län, främst inom socialtjänsten, gått webbkursen om våld i nära relationer som länsstyrelserna tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen står bakom Våld i nära relationer Antalet samtal till Kvinnofridslinjen ökar, och var under år 2018 fler än någonsin. I snitt kommer 100 samtal per dygn. Många av dem som ringer har fått information via vården, inklusive tandvården, eller socialtjänst om våld i nära relationer. Vi ser positivt på att Socialstyrelsen genom nya riktlinjer stärker möjligheten för personer och barn utsatta för våld att erhålla stöd och hjälp. Vi välkomnar specifikt att Socialstyrelsen har beslutat att de nya föreskrifterna och allmänna råden på området våld i nära relationer även sk

Om du utsätts för våld av den person du lever med eller annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten på Täby kommun. Om du har barn ska de få stöd för egen del och personen som utövar våld ska erbjudas insatser för att ändra sitt beteende. Du som är utsatt för våld i nära relation kan få Inom Socialstyrelsens pågår ett omfattande arbete med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, vi arbetar också strategisk på nationell nivå med att tillgängliggöra stöd inom området. Avdelningen för Kunskapsstyrning inom socialtjänsten är Socialstyrelsens ingång för socialtjänstfrågor

Våld i nära relationer bottnar i den ojämlika maktobalans som finns mellan könen. Mäns våld mot kvinnor och män som kontrollerar kvinnors och barns levnadsvillkor är det stora problemet även inom det som regeringen valt att benämna som våld i nära relationer i direktiven till den Nationella samordnaren tjänsten arbetade med personer som är utsatta för våld i nära relationer. För Region Gotlands del blev resultatet av granskningen en avstamp för projektet att utveckla arbetet med våld i nära relationer inom omsorgen om äldre och funkt-ionsnedsatta. De erfarenheter som Region Gotland har gjort under projektets gång vill de vi Våld i nära relationer beskrivs av Socialstyrelsen som en process där kvinnan kommer till en vändpunkt där hon lämnar relationen för att sedan bryta sig loss emotionellt (Socialstyrelsen, 2016). Att lämna relationen innebär ett stort steg för kvinnan och bör detta ses i ett störr

Vi vet att det finns koppling mellan våld och sjukpenning och vi vill att det ska kännas tryggt att berätta detta för sin handläggare så man kan få rätt hjälp, säger Julie Jacobsson, ansvarig för Försäkringskassans arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Med Socialstyrelsens jämförelseverktyg kan du söka och jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige 2014:4) om våld i nära relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjäns-tens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet våld i nära relationer motarbetas världen över och om sjuksköterskan kan upptäcka och hjälpa kvinnor genom att skapa goda vårdrelationer. Sjuksköterskor har en möjlighet att upptäcka våld i nära relationer i mötet med kvinnor och kan därför spela en stor roll för kvinnors välmående och möjliggöra livsavgörande skillnad Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år bosatta i Borås Stad som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation och utifrån det behöver stöd. Relationsvåldsenheten arbetar med skyddsbedömningar, utredning av våld och stödinsatser. Om du är under 18 år kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen

Utväg Skaraborg erbjuder basutbildning som förmedlar de grundläggande kunskaperna om våld i nära relation. 8 mars samt 9 september 2019. Trots detta hade problematiken inte uppmärksammats. Nu har regeringen gett Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Migrationsverket i uppdrag att närmare samarbeta för att tidigt upptäcka våld inom nära relationer. Det rör sig om 21 individer under åren 2016 och 2017 vars dödsfall Socialstyrelsen nu har utrett Barn och vuxna som upplever våld i en nära relation kan få hjälp och stöd. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Det är aldrig för sent att få hjälp och det är aldrig för sent att bryta ett negativt mönster. Vem kan få stöd Om du blir utsatt för våld och övergrepp eller utsätter någon för våld i nära relation finns hjälp att få via Enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta och våldsutövare Att det ska finnas fastställda mål för arbetet med våldsutsatta barn och vuxna och barn som bevittnat våld, där man beskriver när och hur målen ska uppnås. Att hälso- och sjukvårdpersonal i patientjournalen ska dokumentera misstanke om att en vuxen eller ett barn har utsatts för våld eller bevittnat våld

Våld i nära relationer berör kvinnor, män och barn. Våld mot kvinnor är en angelägenhet för flera aktörer och inte enbart ett ansvar för kommunens socialtjänst. Samhället har på en rad områden under senare år gjort satsningar och uppmärksammat behovet av stöd till kvinnor, som utsätts för våld i nära relationer Socialstyrelsen, Våld, handbok om socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (artnr.2015-4-4) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) Socialstyrelsen, Våldsutsatta kvinnor, utbildningsmaterial för socialtjänstens persona Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas. Rent konkret kan ett adekvat samhälleligt stöd för en våldsutsatt utgöra skillnaden mellan liv och död Samverkan mot våld i nära relationer Begreppet våld i nära relationer innefattar alla former av våld. Det kan vara våld i parrelationer eller andra familje- och släktrelationer synliggjorda brottet när det gäller våld i nära relationer begås av en man mot en kvinna i en parrelation. Vidare skiljer sig våld i nära relationer mot annan våldsbrottslighet då brottet ofta begås i hemmet av en person som den utsatta/e har eller har haft en nära relation till. Våldet upprepas vanligen och tenderar att ök

NNS: Mäns våld mot kvinnor

Definition av våld och utsatthet i nära relationer enligt Socialstyrelsen Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det ä hur Socialstyrelsen bedömer ansökningarna för 2012. vad som gäller för beviljade medel för 2012. vilka förutsättningar som gäller för medel från 2013. Ni kan ansöka om medel för ert utvecklingsarbete mot våld i nära relationer. Att utveckla innehåll och kapacitet inom nya och befintliga insatser kan ingå i utvecklingsarbetet

undersökt. Socialstyrelsens (2013-12-05) definition av barn som bevittnar våld i nära relation är barn som sett eller hört våld, men det kan även handla om barn som förstått att våld ägt rum. Som närstående menar Socialstyrelsen en vuxen som barnet har en förtroendeful Arbetet mot våld i nära relationer skär rakt igenom flera politikområden som kriminal-, jämställdhets-, integrations-, barn- och folkhälsopolitiken. För att minska våld i nära relationer krävs många små och stora förändringar inom alla dessa områden. Det finns inga enkla helhetslösningar eftersom Socialstyrelsen planerade och genomförde tillsynen. Den 1 juni 2013 övertog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppdraget att slutföra tillsynen samt sammanställa slutrapporten. Regeringen har gjort stora satsningar inom området våld i nära relation under de senaste åren

populär: